Regulamin konkursu ,,Daw-Mag świętuje! Daw-Mag rozdaje!” na 30-lecie firmy Daw-Mag

$1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą ,,Daw-Mag świętuje! Daw-Mag rozdaje!” na 30-lecie firmy Daw-Mag Piotr Wysocki (konkurs) jest Daw-Mag Piotr Wysocki, Dobra Nadzieja 26b, 63-300 Pleszew,NIP 617-025-23-53, REGON: 250507490.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Organizatora na portalu facebook.com.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej Regulamin).
 4. Regulamin dostępny jest na profilu Organizatora na portalu facebook.com.

$2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące terytorium Rzeczpospolitej i spełniające warunki określone w Regulaminie.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.

$3 Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 03.12 -17.12.2020 roku, w 14 etapach, po jednym etapie w każdym dniu wymienionym $4 w ust. 2.

$4 Zasady i Przebieg Konkursu

 1. W celu wzięcia udziału w danym etapie konkursu Uczestnik zobowiązany jest jak najszybciej co najmniej jednego dnia trwania danego etapu odpowiedzieć na pytania zamieszczone na profilu Organizatora w poście oznaczonym jako konkurs na portalu facebook.com
 2. Konkurs składa się z 14 etapów. Czas trwania każdego etapu to kolejny dzień następujący po 03.12,  który jest pierwszym dniem konkursu, od godz. 08:00-22:00.
 3. Pierwszych 30 osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane w danym dniu danego etapu otrzymają punkty. Ich liczba zależy od czasu udzielenia odpowiedzi. Pierwsza najszybciej udzielona poprawna odpowiedź w danym dniu danego etapu nagrodzona jest dziesięcioma punktami, następnie:

2 – dziewięcioma punktami

3 – ośmioma punktami

4 – siedmioma punktami

5 – sześcioma punktami

6 – pięcioma punktami

7- czterema punktami

8-30 trzema punktami

 1. Punkty z poszczególnych etapów sumują się.
 2. Uczestnik nie musi wziąć udziału w każdym z etapów Konkursu.
 3. W każdym etapie konkursu Uczestnik może nadesłać tylko jeden konkursowy komentarz z odpowiedzią na pytanie zadane w danym dniu. W przypadku zamieszczenia przez Uczestnika więcej niż jednego komentarza, Organizator będzie brał pod uwagę pierwszy zamieszczony komentarz.
 4. Organizator nie będzie brał pod uwagę komentarzy edytowanych.
 5. Zwycięzcami danego etapu są pierwsze 3 osoby, które zgromadzą największą liczbę punktów w czasie trwania konkursu. W przypadku, kiedy dwóch lub więcej Uczestników uzyska tę samą liczbę punktów uprawniającą do zdobycia nagrody, Organizator przyzna nagrodę każdej z nich.
 6. Ogłoszenie Zwycięzców dla danego etapu konkursu nastąpi 18 grudnia na profilu Organizatora na portalu facebook.com
 7. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzców w trybie ust. 8 powyżej skontaktować się z Organizatorem w celu potwierdzenia przyjęcia nagrody. Zwycięzca otrzyma informację od organizatora o terminie i sposobie odebrania nagrody.

$5 Nagrody

 1. 3 osoby, które zbiorą największą ilość punktów wygrają:
  1. 1 miejsce – Siodło Daw-Mag Grand Prix
  1. 2 miejsce – Ogłowie de lux Daw-Mag
  1. 3 miejsce – Palcat Daw-Mag
  1. 4 miejsce – 10 miejsce – koszulka polo Daw-Mag oraz tabliczka na boks
 2. Nagrody w Konkursie zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
 4. W razie rezygnacji lub nie przyjęcia przez Zwycięzcę nagrody, Organizator nie wypłaca jej ekwiwalentu pieniężnego.

$5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu Konkursu można składać wyłącznie pisemnie na adres Organizatora: Daw-Mag Piotr Wysocki, Dobra Nadzieja 26b, 63-300 Pleszew przez cały czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu (o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego) dopiskiem: Regulamin ,,Daw-Mag świętuje! Daw-Mag rozdaje!” na 30-lecie firmy Daw-Mag
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje Organizator rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia Regulaminu. Uczestnik formowany o decyzji Organizatora pisemnie na adres wskazany w reklamacji.

$8 Postanowienia końcowe

 1. Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konkursu ,,Daw-Mag świętuje! Daw-Mag rozdaje!” na 30-lecie firmy Daw-Mag przeprowadzonego w dniach od 03.12.2020 r. do 17.12.2020 r. Firma Daw-Mag z siedzibą w Dobej Nadziei, wypełniając swój prawny obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, uprzejmie informuję, że:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Daw-Mag Piotr Wysocki, Dobra Nadzieja 26b, 63-300 Pleszew,NIP 617-025-23-53, REGON: 250507490, e mail: daw-mag@daw-mag.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu:

a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród

b) administracyjnym wewnętrznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);

c) rachunkowym, księgowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”);

d) archiwizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”).

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:

a) Administratora inne usługi, np. informatyczne, rachunkowe, księgowe, rozliczeniowe;

b) pracownicy i zleceniobiorcy Administratora danych osobowych w zakresie pisemnych upoważnień;

d) podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

 • Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody.
 • Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”.

 1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, posiada Pani/Pan prawo jej wycofania.
 2. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, posiada Pani/Pan prawo jej wycofania.
 6. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.